تهیه نقشه های جایگاه دام و طیور

تهیه نقشه های جایگاه دام و طیور و تجهیزات و امکانات مورد نیاز

تهیه طرحهای توجیهی

تهیه طرحهای توجیهی و مشاوره، خرید و فروش دام و طیور و آبزیان و تجهیزات آن، صادرات و واردات

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی، تدریس محتوا در زمینه های دام و طیور و آبزیان